All posts by Pacodo.

Chính sách bảo mật thông tin

1. Chính sách bảo mật thông tin của TichLuy.vn như thế nào? Pacodo.com được xây dựng bởi đội ngũ phát triển rất coi trọng vấn đề về bảo mật. Tại Pacodo.com, chúng tôi hiểu răng…

Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung Quy chế này bao gồm các điều khoản sử dụng được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật có liên quan và chính thức được áp dụng cho Ban…